CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ

(Phê duyệt kèm theo quyết định số:.........ngày…….tháng……….năm 2015 )

 

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Tên Câu lạc bộ

-   Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Nhà Quản lý TOPNET

-   Tên tiếng Anh: TOPNET Manager Club

-   Tên viết tắt: TOPNET

-   Đơn vị chủ quản: Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo Edutop64.

-   Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà 75 phố Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

-    Email: topnet@topica.edu.vn - Website: http://www: topnet.topica.edu.vn.

 

Điều 2: Tôn chỉ và mục tiêu hoạt động

2.1 Phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên;

2.2 Đem lại giá trị và lợi ích cho sinh viên, cựu sinh viên TOPICA;

2.3 Đóng góp vào sự phát triển  kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Điều 3: Phạm vi địa lý hoạt động

  • Câu lạc bộ hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Đào tạo, tư vấn và chia sẻ kiến thức, kỹ năng quản lý, kinh nghiệm về các lĩnh vực như: Marketing; Quản lý; Công nghệ; Sản phẩm, Pháp luật…;

4.2 Tổ chức và hỗ trợ các sự kiện/Hoạt động như: Xúc tiến thương mại; Kết nối kinh doanh; Hỗ trợ khởi nghiệp; Vinh danh,...;

4.3  Tổ chức, kết nối các hoạt động về tuyển dụng, việc làm

4.4  Tạo cơ hội kết nối kinh doanh

4.5  Sử dụng các công cụ truyền thông để giới thiệu doanh nghiệp, nhà quản lý tới cộng đồng

4.6  Tham gia các giá trị xã hội khác như: Thiện nguyện; Bảo vệ môi trường,…

Điều 5: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

5.1 Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, không vụ lợi và tự chịu trách nhiệm với đơn vị chủ quản

5.2 Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động

5.3 Đoàn kết, tương trợ, hợp tác, bình đẳng

5.4 Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 6: Đối tượng tham gia

6.1 Sinh viên các chương trình đào tạo của TOPICA

6.2 Cựu sinh viên các chương trình đào tạo của TOPICA

 

Điều 7: Điều kiện tham gia

7.1 Đúng đối tượng được quy định tại Điều 6 của Điều lệ này

7.2 Là cán bộ quản lý cấp Phó phòng (hoặc tương đương) trở lên tại các tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam

7.3 Tán thành Điều lệ của Câu lạc bộ

7.4 Thực hiện đầy đủ các thủ tục tham gia

 

Điều 8: Quyền hạn của thành viên

8.1 Được tham gia thảo luận mọi công việc của Câu lạc bộ và đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình với Ban điều hành

8.2 Được hưởng các dịch vụ do Câu lạc bộ tổ chức, nhằm nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của thành viên; được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong Câu lạc bộ về giảm giá các sản phẩm, dịch vụ thông qua thẻ thành viên Câu lạc bộ

8.3 Được tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ để phát triển sản phẩm và thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư

8.4 Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh doanh, công tác lãnh đạo điều hành với các thành viên khác trong Câu lạc bộ

8.5 Được cung cấp những thông tin về hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ

8.6 Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tham gia sinh hoạt


 

Điều 9: Nghĩa vụ của thành  viên

9.1 Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Câu lạc bộ và pháp luật của nhà nước

9.2 Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Câu lạc bộ phân công

9.3 Bảo vệ và nâng cao uy tín của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Câu lạc bộ; tham gia đóng góp và việc tuyên truyền và vận động phát triển Câu lạc bộ

9.4 Đóng lệ phí gia nhập và phí thường niên đầy đủ, đúng hạn

 

Điều 10: Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của thành viên

10.1 Thành viên tự nguyện xin rút khỏi Câu lạc bộ

10.2 Thành viên vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ

10.3 Thành viên không đóng phí theo quy định

10.4 Câu lạc bộ có kênh phản hồi giữa các thành viên. Nếu có 10 thành viên trong Câu lạc bộ

gửi phản hồi tiêu cực về một thành viên khác, thành viên đó lập tức bị loại ra khỏi Câu lạc bộ.

10.5 Ban điều hành ra thông báo danh sách các thành viên rút lui, bị xóa tên, khai trừ khỏi Câu lạc bộ và niêm yết công khai trên trang Website của Câu lạc bộ

10.6 Quyền và nghĩa vụ của thành viên sẽ chấm dứt khi có thông báo của Ban điều hành.

 

Điều 11: Nguyên tắc hoạt động giữa các thành viên

11.1 Các hoạt động giữa các thành viên trong Câu lạc bộ phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

11.2 Trong hoạt động giao dịch, trao đổi giữa các thành viên, không được trao đổi, buôn bán hàng hóa bị nhà nước cấm, hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, hoặc hàng hóa trốn thuế, vi phạm pháp luật

11.3 Không có các hoạt động làm phiền, quấy rối các thành viên khác.

 

CHƯƠNG III: CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12: Cơ cấu tổ chức

12.1 Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm:

12.1.1 Ban điều hành

12.1.2 Ban cố vấn và kiểm tra

12.1.3 Thành viên

Điều 13: Ban điều hành

13.1 Ban điều hành:

13.1.1 Ban điều hành là cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ do TOPICA lựa chọn theo nguyên tắc minh bạch, công bằng và công khai;

13.1.2 Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 01 năm. Trước khi hết nhiệm kỳ 15 ngày, các thành viên Câu lạc bộ sẽ tiến hành bầu lại các vị trí trong Ban điều hành.

13.2    Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành:

13.2.1 Ban hành các quy chế cho Câu lạc bộ để hoạt động hiệu quả;

13.2.2 Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ;

13.2.3 Quyết định thay thế, bổ sung, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành;

13.2.4 Công nhận và xóa bỏ thành viên Câu lạc bộ;

13.2.3 Quản lý tài sản và tài chính của Câu lạc bộ;

13.3.4 Quyết định mức hội phí sinh hoạt.

13.3    Thành viên Ban điều hành:

13.3.1 Thành viên Ban điều hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên điều hành. Số lượng cụ thể thành viên bổ sung vào Ban điều hành sẽ do đề xuất của Chủ tịch.

13.3.2 Chủ tịch Câu lạc bộ:

13.3.2.1 Đại diện về pháp lý trong các hoạt động của Câu lạc bộ và đại diện trong quan hệ đối

nội, đối ngoại của Câu lạc bộ;

13.3.2.2 Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ quy điều lệ và quy chế;

13.3.2.3 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của đơn vị trực thuộc Câu

lạc bộ (nếu có);

13.3.2.4 Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban điều hành và đại hội thành viên;

13.3.3 Phó chủ tịch Câu lạc bộ giúp việc Chủ tịch Câu lạc bộ theo sự phân công phụ trách và

giải quyết từng vấn đề cụ thể, có thể được ủy quyền điều hành công việc của Ban điều hành

khi Chủ tịch vắng mặt.

 

Điều 14:  Ban Cố vấn và kiểm tra

14.1.1 Ban Cố vấn và kiểm tra do Ban Điều hành và cơ quan chủ quản thống nhất bầu ra nhằm tham

mưu, đề xuất ý kiến cho Ban Điều hành Câu lạc bộ trong việc duy trì và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ;

14.1.2 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội.

14.1.3 Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ. Khi

phát hiện sai phạm, Ban Cố vấn và Kiểm tra kịp thời báo cáo Ban Điều hành đồng thời tiến hành giải quyết theo quy chế và theo quy định của pháp luật;

14.1.4 Việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban cố vấn và kiểm tra sẽ do Chủ tịch Ban điều hành và

cơ quan chủ quản thống nhất quyết định.

14.1.5 Số lượng thành viên Ban Cố vấn do Ban Điều hành quyết định.

 

 

CHƯƠNG IV: TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 15: Tài chính của Câu lạc bộ

15.1    Nguồn thu của Câu lạc bộ gồm:

15.1.1 Lệ phí sinh hoạt thường niên của thành viên;

15.1.2 Kinh phí ủng hộ đóng góp của thành viên;

15.1.3 Các hoạt động dịch vụ do Câu lạc bộ tổ chức;

15.1.4 Các khoản thu hợp pháp khác;

15.1.5 Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

15.2 Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm:

15.2.1 Chi cho hoạt động bộ máy của Câu lạc bộ;

15.2.2 Các khoản chi khác (Chi cho tổ chức, tài trợ hoạt động, sự kiện,…).

Điều 16: Quản lý tài sản và tài chính của Câu lạc bộ

Tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu, có sổ sách ghi chép thu - chi rõ ràng và phải thông qua Ban điều hành, báo cáo công khai trước các thành viên.

 

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 17: Khen thưởng

Thành viên có thành tích đóng góp trong các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được Ban điều hành khen thưởng theo quy chế của Câu lạc bộ.

 

Điều 18: Kỷ luật

Thành viên vi phạm pháp luật, Điều lệ của Câu lạc bộ sẽ bị Ban điều hành kỷ luật theo quy chế của Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG VI: NGỪNG HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 19: Câu lạc bộ ngừng hoạt động trong các trường hợp sau

19.1 Đơn vị chủ quản ra quyết định bằng văn bản;

19.2 Ban điều hành đề nghị và đơn vị chủ quản phê duyệt.

Điều 20: Thành lý tài sản:

Tài sản của Câu lạc bộ sẽ được Ban điều hành tổ chức kiểm kê, đánh giá và thanh lý theo Quyết định của Ban điều hành.

 

CHƯƠNG VII: SỬA ĐỔI VÀ CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

 

Điều 21: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định của Ban điều hành Câu lạc bộ theo nguyên tắc đa số và việc sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản.

Điều 22: Điều khoản thi hành

Điều lệ này gồm 22 Điều (07 Chương), đã được Ban điều hành Câu lạc bộ thông qua ngày…  . tháng 09 năm 2015. Mọi thành viên của Câu lạc bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Điều lệ này.

 

 

 
 
 

 

 

Tin mới cập nhật